WAT DOEN DE TROEP TROOPERS ANDERS DAN ADOPTEER EEN STRAAT?

De overeenkomsten zijn dat zowel Adopteer een Straat (AeS) net zoals Troep Troopers Eindhoven (TTE) een faciliterende functie hebben (uitlenen van materialen), dat we ondersteuning en hulp krijgen van de gemeente Eindhoven en dat we onze leefomgeving graag groen en schoon willen houden.

Wat zijn de verschillen dan? AeS stimuleert onder andere inwoners om een stukje van de openbare ruimte te adopteren. Dat kunnen boomspiegels, geveltuintjes en andere vormen van vergroening zijn. Buiten dat kun je bij hen ook jaarlijks gratis vaste planten en bloembollen aanvragen. (https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat).

Wat doen wij anders? Wij richten ons alleen op het opruimen van zwerfafval. En dat doen we met onze eigen Troep Troopers Eindhoven groepen (zie stafkaart op www.troeptroopers.nl). Onze groepen kunnen wij dankzij de gemeente Eindhoven voorzien van ergonomische afvalgrijpers, afvalzakhouders, TTE veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken. Ook kinderhesjes en kindergrijpers aanwezig. Natuurlijk op uitleenbasis. Wij geven de materialen niet mee naar huis, we lenen ze je uit wanneer je komt plandelen.

Op speciaal verzoek kan een groep ook materialen krijgen die niet via de gemeente worden verstrekt. Zoals een bolderkar, extra lange grijper (180 cm) en/of blik en veger.

Als het kan dan ondersteunen wij activiteiten van anderen, zoals het CITO Event. En natuurlijk organiseren wij zelf ook activiteiten zoals een Plandeldag of een Eindhovense Peuk Meuk Opruimactie.

Waarom in groepen? Omdat wij zwerfafval zien als middel om mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. Met alle voordelen die daar bij horen, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van saamhorigheid, integratie en goed nabuurschap. Bij TTE staat het samenzijn en het samen doen hoog in het vaandel!

En het laatste verschil is dat TTE sinds dit jaar een promotieteam heeft dat graag uitleg geeft over alles wat met Troep Troopers Eindhoven te maken heeft. Het TTE Promotieteam is een graag geziene gast bij Braderieën, Talentenmarkten, Vrijwilligersmarkten. We zijn trouwens nog op zoek naar een paar aanvullende promotieteam leden. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar info@troeptroopers.nl.

(English? ↡ )

WHAT DO THE TROEP TROOPERS DIFFERENTLY THAN ADOPTEER EEN STRAAT?

The similarities are that both, Adopteereen Straat (AeS) and Troep Troopers Eindhoven (TTE), have a facilitating function (lending materials), receive support and help from the municipality of Eindhoven and want to see their living environment green and clean.

What are the differences then? Among other things, AeS encourages residents to adopt a piece of the public space. These can be tree mirrors, facade gardens and other forms of greening.In addition to that, you can also request free perennials and flower bulbs from them every year. (https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat).

And what does TTE do differently? We only focus on cleaning up litter. We do this with our own Troep Troopers Eindhoven groups (see ‘stafkaart” at www.troeptroopers.nl). Thanks to the municipality, we can provide our groups with ergonomic waste grabbers, waste bag holders, TTE safety vests, gloves and garbage bags. Children’s sizes also available. We don’t give the materials home with you, we lend them to you when you come plogging.

On a loan basis, of course. On special request, a group can also receive materials that are not provided by the municipality. Such as a hand cart, extra long grab (180 cm) and/or dustpan and sweeper.

If possible, we support activities of others, such as the CITO Event. And of course we also organize activities ourselves, such as a Plandeldag or an Eindhoven Peuk Meuk Clean-up campaign.

Why groups? Because we see litter as a means of bringing people into contact with each other in an accessible way. With all the advantages that come with it, such as p.e. promoting togetherness, integration and good neighbourliness. At TTE, being together and doing things together is of paramount importance!

And the last difference is that since this year TTE has a promotional team that is happy to explain everything that has to do with Troep Troopers Eindhoven. The TTE Promotion Team is a welcome guest at Braderieen, Talent Markets and Volunteer Markets. We are still looking for a few additional promotional team members. You can register by sending an email to info@troeptroopers.nl.