Wat was het jaar 2023 toch een fantastisch jaar!

We hebben als Troep Troopers Eindhoven in 2023 flink aan de weg getimmerd. We werden gezien en gehoord door de media, organisaties en door de inwoners van Eindhoven. We mochten meedenken over het Klimaatcontract voor de gemeente Eindhoven en Helmond. Wat een hele mooie ervaring was. Je kon ons tegen komen in het ED of in een lokaal blad. Studio 040 maakte een super item over ons. Maar ook de in Tongelre woonachtige John Muermans heeft een erg mooie reportage over Troep Troopers Eindhoven gemaakt.

Landelijke aandacht kregen we door de nominatie voor de Awards voor Duurzaamheid. Uiteindelijk werd Troep Troopers Eindhoven beloond met mooie 2e plaats bij de Publieksprijs. De vakjury heeft ons een plekje toebedeeld in de top 3. Hoe dat sprookje gaat aflopen weten we op 22 januari 2024.

We zijn gegroeid!

In 16 buurten is een TTE groep aanwezig, met 1 basisschool onderhouden we warme contacten en er is een speciale TTE groep opgericht die in de Eindhovense parken zwerfafval opruimt. Deze groep onderscheidt zich doordat de coördinator Engelssprekend is en juist daardoor relatief meer expats in deze groep zitten. Verder hebben 4 externe groepen/buurten zich bij ons aangesloten. Zij voelen zich een troeptrooper maar blijven onder eigen naam hun eigen activiteiten organiseren. Is dit niet geweldig?

Enthousiast geraakt en je wilt meehelpen? Super! Je kunt op www.troeptroopers.nl in de kalender zien wanneer een groep loopt, op de stafkaart zie je in welke buurten we actief zijn en hoe dat je mee kunt doen. Een eigen TTE groep opstarten in je eigen buurt? Neem dan telefonisch contact op met de voorzitter to be.

Promotieteam

Dit jaar is TTE ook begonnen met een promotieteam. De promotie-teamleden (Nico, Inigo, Paul, Myrthe en Gina) waren aanwezig op braderieën en talenten-, vrijwilligers- en jaarmarkten. Het promotieteam is een enthousiaste groep vrijwilligers die je ook als Troep Trooper in “het wild” kunt tegenkomen met hun TTE groepje. Het promotieteam geeft mensen naast informatie over Troep Troopers Eindhoven tevens uitleg over bijvoorbeeld de rol van een sigarettenpeuk in de natuur. Wil je graag dat het promotieteam bij jou evenement aanwezig is dan kun je een e-mail sturen naar info@troeptroopers.nl. Ook als je denkt “ik wil best bij het promotieteam”, stuur dan een berichtje naar info@troeptroopers.nl

Waar kon je Troep Troopers Eindhoven tegenkomen?

Hieronder staat een overzicht van waar we waren, wat we hebben gedaan en met wie. Hopelijk ben ik niemand vergeten. Aanvullingen zijn welkom!

 • 1 van de Stadspareltjes van Eindhoven
 • onderdeel geweest van De Verschilmakers 040
 • partner geworden van Samen voor Eindhoven
 • samen met leden van Navigators Netwerk Eindhoven geplandeld
 • TTE Plandeldag op Strijp-S → met Netwerk Goed Volk en de Plandelman
 • deelgenomen met de 2e Utrechtse Plandeldag → de Plandelman gaf een minilezing en was medeorganisator
 • Geocatching Event → CITO Event
 • Peuken-opruim-actie in het centrum van Eindhoven
 • Pitch voor een subsidie aanvraag als bewonersinitiatief TTE
 • dankzij Jumbo Pagelaan konden we voor de eerste keer “onze flex-vrijwilligers” een blijk van waardering geven
 • De Bries denkt altijd met ons mee
 • dankbaar voor de onmisbare steun van gemeente Eindhoven
 • Ergon is belangrijk: ophalen volle vuilniszakken, meehelpen met acties, voorraadbeheer, opslagruimte.
 • Activiteitencentrum Orka biedt TTE groep Muschberg | Geestenberg | Urkhoven onderdak en ruimte om te vergaderen

Wij worden een Stichting in 2024

Na zorgvuldig wikken en wegen hebben we besloten om het proces om een stichting te worden, opgestart. Stichting Troep Troopers Eindhoven i.o. zal een 5-koppig bestuur krijgen. De rollen zijn tot nu toe als volgt verdeeld:

Naast het bestuur zijn er 4 commissies opgericht.

 • Activiteiten Commissie
 • Commissie Materiaalbeheer en Opslag
 • CO-UB → Commissie Onderhoud en Uitbreiding Buurten
 • Commissie Website Beheer

Heb je een vraag, of lijkt het je leuk om deel uit te maken van een commissie of het promotieteam stuur dan een e-mail naar info@troeptroopers.nl.

Als medeoprichter van Troep Troopers Eindhoven ben ik ontzettend trots op wat wij samen hebben bereikt. Ik, Gina, word omringd door een super fijne groep mensen die allemaal geloven in het concept waar Troep Troopers Eindhoven voor staat. Tot ziens in 2024!

De berm zwerfafvalvrij!

Troep Troopers Eindhoven is samen met Schouders Onder Schoon op zoek naar de meest vervuilde berm van Eindhoven! Help jij ons mee? Stuur je foto of video naar info@troeptroopers.nl, zet in de onderwerpregel BERM. De meest vervuilde berm verdiend een award en wordt opgeruimd. Houd altijd de verkeersveiligheid in de gaten en de Algemene Plaatselijke Verordening betreft betreden bermen.

Toelichting

De bermen van onze wegen, vaarwegen en spoorlijnen beslaan een netwerk van zo’n 1.500 km2. Dat is de helft van het volledige natuurnetwerk in Nederland! In deze bermen leven tal van planten- en diersoorten zoals bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen, allerlei vogelsoorten en (woel)muizen. Maar dat is niet alles wat je vindt. Verpakkingen van bijvoorbeeld fastfoodketens maar blikjes, flesjes, peuken, etensresten. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken ligt er. We behoren de berm niet langer als dumpplek voor zwerfafval te zien maar daarvoor in plaats als het leefgebied van planten en dieren. Door van de berm een stukje beschermd natuurgebied te maken hopen de initiatiefnemers dat te bereiken.

Beschermde Berm

Op Schouders Onder Schoon staat het volgende te lezen: “Het gedrag van automobilisten is te verklaren, aldus de gedragsexperts van Fama Volat: ‘De berm wordt ervaren als een stukje niemandsland. Als we onderweg dan toch van ons afval af moeten, dan maar op een plek waar we niemand tegen de borst stuiten.’ Met de aanduiding van Beschermde Berm verandert de berm van niemandsland naar een erkend en beschermd stukje natuurgebied.

De gedragsexperts: ‘Automobilisten zijn bekend met het bruine bord – in stijl van de Werelderfgoed-borden – en in een beschermd natuurgebied gooi je niet zomaar een prulletje op de grond. Ons brein maakt schonere associaties bij een natuurgebied.’ Het initiatief Beschermde Berm sluit volledig aan bij het VN-akkoord over biodiversiteit: in 2030 moet minstens 30% van de aarde beschermd gebied zijn.”

Gedragsverandering

Wat voor een schone buurt geldt, geldt ook voor een berm. Vuil trekt vuil aan. Door bermen schoon te maken én te houden, worden hopelijk weggebruikers gestimuleerd om minder afval op straat en/of berm/groenvoorziening te gooien. Uiteindelijk hebben we minder zwerfafval zelf in de hand!

WAT DOEN DE TROEP TROOPERS ANDERS DAN ADOPTEER EEN STRAAT?

De overeenkomsten zijn dat zowel Adopteer een Straat (AeS) net zoals Troep Troopers Eindhoven (TTE) een faciliterende functie hebben (uitlenen van materialen), dat we ondersteuning en hulp krijgen van de gemeente Eindhoven en dat we onze leefomgeving graag groen en schoon willen houden.

Wat zijn de verschillen dan? AeS stimuleert onder andere inwoners om een stukje van de openbare ruimte te adopteren. Dat kunnen boomspiegels, geveltuintjes en andere vormen van vergroening zijn. Buiten dat kun je bij hen ook jaarlijks gratis vaste planten en bloembollen aanvragen. (https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat).

Wat doen wij anders? Wij richten ons alleen op het opruimen van zwerfafval. En dat doen we met onze eigen Troep Troopers Eindhoven groepen (zie stafkaart op www.troeptroopers.nl). Onze groepen kunnen wij dankzij de gemeente Eindhoven voorzien van ergonomische afvalgrijpers, afvalzakhouders, TTE veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken. Ook kinderhesjes en kindergrijpers aanwezig. Natuurlijk op uitleenbasis. Wij geven de materialen niet mee naar huis, we lenen ze je uit wanneer je komt plandelen.

Op speciaal verzoek kan een groep ook materialen krijgen die niet via de gemeente worden verstrekt. Zoals een bolderkar, extra lange grijper (180 cm) en/of blik en veger.

Als het kan dan ondersteunen wij activiteiten van anderen, zoals het CITO Event. En natuurlijk organiseren wij zelf ook activiteiten zoals een Plandeldag of een Eindhovense Peuk Meuk Opruimactie.

Waarom in groepen? Omdat wij zwerfafval zien als middel om mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. Met alle voordelen die daar bij horen, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van saamhorigheid, integratie en goed nabuurschap. Bij TTE staat het samenzijn en het samen doen hoog in het vaandel!

En het laatste verschil is dat TTE sinds dit jaar een promotieteam heeft dat graag uitleg geeft over alles wat met Troep Troopers Eindhoven te maken heeft. Het TTE Promotieteam is een graag geziene gast bij Braderieën, Talentenmarkten, Vrijwilligersmarkten. We zijn trouwens nog op zoek naar een paar aanvullende promotieteam leden. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar info@troeptroopers.nl.

(English? ↡ )

WHAT DO THE TROEP TROOPERS DIFFERENTLY THAN ADOPTEER EEN STRAAT?

The similarities are that both, Adopteereen Straat (AeS) and Troep Troopers Eindhoven (TTE), have a facilitating function (lending materials), receive support and help from the municipality of Eindhoven and want to see their living environment green and clean.

What are the differences then? Among other things, AeS encourages residents to adopt a piece of the public space. These can be tree mirrors, facade gardens and other forms of greening.In addition to that, you can also request free perennials and flower bulbs from them every year. (https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat).

And what does TTE do differently? We only focus on cleaning up litter. We do this with our own Troep Troopers Eindhoven groups (see ‘stafkaart” at www.troeptroopers.nl). Thanks to the municipality, we can provide our groups with ergonomic waste grabbers, waste bag holders, TTE safety vests, gloves and garbage bags. Children’s sizes also available. We don’t give the materials home with you, we lend them to you when you come plogging.

On a loan basis, of course. On special request, a group can also receive materials that are not provided by the municipality. Such as a hand cart, extra long grab (180 cm) and/or dustpan and sweeper.

If possible, we support activities of others, such as the CITO Event. And of course we also organize activities ourselves, such as a Plandeldag or an Eindhoven Peuk Meuk Clean-up campaign.

Why groups? Because we see litter as a means of bringing people into contact with each other in an accessible way. With all the advantages that come with it, such as p.e. promoting togetherness, integration and good neighbourliness. At TTE, being together and doing things together is of paramount importance!

And the last difference is that since this year TTE has a promotional team that is happy to explain everything that has to do with Troep Troopers Eindhoven. The TTE Promotion Team is a welcome guest at Braderieen, Talent Markets and Volunteer Markets. We are still looking for a few additional promotional team members. You can register by sending an email to info@troeptroopers.nl.

Korte uitleg hoe website werkt

Welkom op de website van Troep Troopers Eindhoven! Graag wil ik je uitleggen wat je hier kunt doen. Op de mobiele telefoon vind je de buttons rechtsboven onder de menu button (de streepjes). Helemaal bovenaan staat HOME | DOE MEE | MATERIALEN | STAFKAART | WIE ZIJN WIJ | CONTACT | INFOMARTIEF. Als je op één van hen klikt kom je steeds in een andere omgeving terecht. Klik je op HOME dan kom je op de homepage terug.

Onder DOE MEE lees je hoe jij een eigen Troep Troopers groep kunt beginnen. Maar daar lees je ook hoe jij met je eigen al bestaande zwerfafval-opruim-groep onderdeel kunt worden van TTE. Natuurlijk met behoud van eigen naam en identiteit!

MATERIALEN spreekt voor zich. Daar wordt uitgelegd welke materialen wij voorhanden hebben en hoe jij daar gebruik van kan maken.

Bij STAFKAART zie je rechts een landkaart. Als je daar op klikt kom je op de homepage van de stafkaart. Je ziet daar alle actieve groepen. Wanneer je met je cursor naar een rood afgebakend gebied gaat verschijnt de naam van de groep in beeld. Klik je vervolgens op dat gebied dan zie je in één oogopslag het wie, wat, wanneer en hoe.

Bij WIE ZIJN WIJ vertellen we hoe Troep Troopers Eindhoven is ontstaan. Wil je in contact komen met TTE dan klik je op CONTACT.

INFORMATIEF daar staan verschillende soorten informatieve blog. Een blog kan ook geschreven door worden door een derde partij, of informatieve stukken, kan ook een verslag zijn van bijvoorbeeld de Landelijke Opschoondag.

Wat staat er nog meer?

Kijk je meer naar beneden dan zie je dat de TTE-groepen stuk voor stuk worden genoemd. Als je op een TTE-groep klikt dan kom je op de homepage van de stafkaart. Daarnaast zie je de stafkaart, klik er op en je komt op de stafkaart terecht.

Daaronder zie je het aantal kilo’s staan van wat er totaal is opgehaald. Het is een ruwe schatting want wij kwikken de vuilniszakken. Daarnaast staan het aantal vrijwilligers en het aantal buurtgroepen.

Veel plezier met het ontdekken van de website.

(English? ↡ )
Soms vind je tijdens het plandelen of überhaupt tijdens een buitenactiviteit slagroompatronen, drukhouders en/of wegwerpdrukhouders. Wees dan op de hoogte van het volgende: sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet en is er een verbod op lachgas. Het vervoeren van gasdrukhouders is daarom ook strafbaar!

Slagroompatronen mag je wel opruimen of in de prullenbak gooien omdat die vaak leeg zijn. Zij leveren niet zo’n groot gevaar voor jou op. De drukhouders daarentegen zijn bijna nooit volledig leeg en leveren daardoor wel een reëel gevaar op.

WAT DOE JE MET GEVONDEN DRUKHOUDERS?

Maak met de BuitenBeter App een melding. Maak een goede overzichtsfoto en vermeldt de locatie. Een gespecialiseerd bedrijf komt dan de gevonden drukhouder ophalen. En als het opgehaald is krijg je een email met daarin een foto van de opgeruimde locatie. Hoe mooi is dat!

NITROUS OXIDE

Sometimes during plogging or even during an outdoor activity you will find whipped cream cartridges, pressure containers and / or disposable pressure containers. Then be aware of the following: since January 1, 2023, laughing gas is covered by the Opium Act and laughing gas is prohibited. The transport of gas pressure containers is therefore also punishable!

Whipped cream cartridges can be cleaned up or thrown in the trash because they are often empty. They do not pose such a great danger to you. The pressure containers, on the other hand, are almost never completely empty and therefore pose a real danger.

WHAT DO YOU DO WITH FOUND PRESSURE HOLDERS?

Make a report with the BuitenBeter App. Take a good overview photo and state the location. A specialized company comes to collect the pressure container. And when it is picked up you will receive an email with a photo of the cleaned location. How beautiful is that!